Management Team

President

Dr. Mahesh Priyadharshana

Secretary

Mr. E. G. Upali

Treasurer

Mr. Priyalal Malaviarachchi

Directors

 • Mr. Mahesh Karunarathne
 • Mr. Aruna Ranasinghe
 • Mr. Lasantha Rajapaksha
 • Mr. Pem Wickramasinghe
 • Mr. M. D. R. H. Ranjithsingh
 • Mr. Bandula Dissanayake
 • Mr. Malith Pulwansa
 • Mr. Rohana Pushpakumara


Patrons:

 • Mr. Joe Livera
 • Mr. Christopher Silva
 • Mr. Ravi Munasinghe
 • Mr. L. C. Jayasinghe
 • Mr. Sisira Kuruppu