Management Team

President

Mahesh Priyadharshana

Secretary

E. G. Upali

Treasurer

Priyalal Malaviarachchi

Directors

 • Mahesh Karunarathne
 • Aruna Ranasinghe
 • Lasantha Rajapaksha
 • Pem Wickramasinghe
 • M. D. R. H. Ranjithsingh
 • Bandula Dissanayake
 • Malith Pulwansa
 • Rohana Pushpakumara
 • Sujeewa de Silva


Patrons:

 • Joe Livera
 • Christopher Silva
 • Ravi Munasinghe
 • L. C. Jayasinghe
 • Sisira Kuruppu